פרויקטים בארה"ב

שוק החשמל בארצות הברית

מערכת החשמל השנייה בגודלה בעולם (אחרי סין)

ייצור החשמל בארה"ב היווה כ32% מסך זיהום האויר ב2019

היעד האסטרטגי הוא אפס זיהום אויר מייצור חשמל עד 2050

ב2018 שוק החשמל סיפק חשמל עבורכ-150 מיליון לקוחות, בצריכה כוללת של כ-3,859 טרה וואט שעה, 1,190 ג'יגה וואט מתקני ייצור, כ-800 אלף ק"מ של קווי הולכה

בגוף המחקר Vibrant Clean Energy פורסם לאחרונה דוח המנתח כיצד ארה"ב יכולה להגיע ליעד של 0% זיהום מייצור חשמל עד 2050

הדוח ממליץ כי מימוש נרחב של מערכות סולאריות ביתיות היא הדרך הכלכלית ביותר להשגת היעד. התקנה של כ-247 ג'יגה של מערכות סולאריות ביתיות תאפשר את השגת היעד במחיר זו ב473 מיליארד דולר, ביחד לפתרונות חלופיים

פעילות סולגרין בארה"ב

הסכם להשקעה בחברת kuubix אנרגיה מתחדשת החברה פעלה בתחום משנת 2016

החברה פועלת כיום ב: (1) מכירת מערכות ביתיות ללקוח הסופי (2) פיתוח מערכות מסחריות על בסיס PPA ללקוחות עסקיים. החברה פעילה נכון למועד זה ב 6 מדינות בארצות הברית, כשקליפורניה היא היעד המרכזי

לחברה יכולות מכירה, רישוי, תכנון, הקמה, חיבור ותפעול של מספר רב של מערכות (ביתיות ומסחריות) במדינות בהן היא פעילה. לחברה תוכנית צמיחה משמעותית הן בהיקף הפעילות והן בפיזור הגאוגרפי

סולגרין פועלת על מנת: (1) להאיץ את פעילות בשוק הביתי ולבחון מודלים עסקיים נוספים, מעבר למכירת מערכות (2) להאיץ את פיתוח המערכות המסחריות על בסיס PPA ללקוחות עסקיים כאשר לסולגרין תהיה הזכות הבלעדית להחזיק בבעלות מלאה של מערכות אלו

בכפוף להשלמת בדיקת הנאותות, הצדדים יחתמו על הסכם מחייב בחודשים הקרובים. במועד השלמת העסקה החברה תרכוש כ- 21% מהון המניות של החברה, זאת לצד מתן הלוואות המירות. בנוסף, ובכפוף לעמידה ביעדים לשנת 2021 ,צפויה החברה בשנת 2022 לבצע רכישה נוספת של כ- 11% מהון המניות ולהעמיד הלוואה המירה נוספת. בשנת 2022, בכפוף לעמידה ביעדי המימוש שהוגדרו ביחס להלוואה ההמירה צפויה החברה להחזיק בכ-55%.